ศาลเจ้าฟุรุโอะฮะจิมัง
ข้อมูลสปอต
นาฬิกา

#เมือง(พื้นที่อื่นๆ)