โรงหมักสาเกโคเอโดะ คางามิยามะ
ข้อมูลสปอต
ซื้อ
เหล้า

#ทิวทัศน์เมืองคุระ-ซึคุริ / บริเวณระฆังเวลา