โรงแรมคาวาโกเอะ พรินซ์
ข้อมูลสปอต
อยู่

#บริเวณสถานีคาวาโกเอชิ / สถานีคาวาโกเอชิ