โรงแรมคาวาโกเอะ พรินซ์
ข้อมูลสปอต
อยู่
โรงแรม

#บริเวณสถานีคาวาโกเอชิ / สถานีคาวาโกเอชิ